Privacyverklaring

TwinSight Media is een label van TwinSight Media BV. In deze Privacyverklaring licht TwinSight Media BV toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers van haar producten en diensten.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?
In het kader van alle online en offline dienstverlening kan TwinSight Media gegevens verwerken van de klanten en gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals (mobiele) websites, apps en haar cloud control center evenals ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes.

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst. Deze kunnen zowel bedrijfsgegevens als persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht u specifieke informatie over de over u bekende gegevens willen inzien neem contact op met [email protected].

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

 • TwinSight Media verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.
 • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van diensten.
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
 • Voor marketingdoeleinden.
 • Om te voldoen aan de op TwinSight Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van TwinSightMedia. Hierbij tracht TwinSight Media rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijsop stelt kunt u dit aangeven via [email protected]. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
TwinSight Media verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit TwinSight Media op basis van privacywetgeving is toegestaan. TwinSight Media deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers voor bezorging. TwinSight Media verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. TwinSight Media streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

 • TwinSight Media verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant/gebruiker. Zo heeft TwinSight Media
  adresgegevens nodig voor het opstellen van de overeenkomst en (indien van toepassing) de bezorging
  van van producten
 • Bij een wettelijke verplichting (bijv. factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaren)
 • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het
  voordoen van bepaalde marketingactiviteiten.
 • Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na
  toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
TwinSight Media verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?
Op de (mobiele) websites van TwinSight Media worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om o.a. de inrichting van de website te optimaliseren.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan [email protected].

Vragen
Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar [email protected] of sturen naar TwinSight Media, Postbus 1128, 1400 BC, Bussum.

×